¨¬¸ò¤£¾A
Åðµß·P¬V
©iÅnª¢
ºlª¬³k
¿}§¿¯f

ÁB¥¿¾c¹Ô
¥~¬ì¤â³N
¨¬³¡°w¨b
±j±j¤îµhÃÄ»I

 
 
  ¤Ñ®¦¨¬¬ì¶E©Ò Dr. Henry Tseng Podiatry
 

Henry R. Tseng, D.P.M.

  • ¨¬¬ìÂå¾Ç³Õ¤h
  • ¬ü°ê¥[¦{Âå¾Ç°|²¦·~

 
Hacienda Heights Office:
¦a§}: 15909 East Gale Ave. Suite A
Hacienda Heights, CA 91745
¹q¸Ü: (626) 330-4866
¶Ç¯u: (626) 330-7989
San Gabriel Office:
¦a§}: 416 W. Las Tunas Drive #201
San Gabriel, CA 91776
¹q¸Ü: Tel: (626) 289-7626
¹q¤l¶l¥ó«H½c: drhenrytseng@docfoot.com


§Ú­Ìºë³q°ê¡B¥x¡B¸f¡B­^»y©M¦è¯Z¤ú»y
§Ú­Ì±µ¨ü¦UºØÂåÀø«OÀI, ¥]¬AMedicare/MediCal, PPO, ¨p¤HÂåÀø«OÀI¤Î¨ä¥L±M·~¤H­ûÂà¶E¡C

 

¤Ñ®¦¨¬¬ì¶E©Ò Dr. Henry Tseng Podiatry
¹q¸Ü: (626)330-4866 ¶Ç¯u: (626)330-7989 ¸t»\³Õ¶E©Ò:(626) 289-7626

§Ú­Ìºë³q°ê¡B¥x¡B¸f¡B­^»y©M¦è¯Z¤ú»y
§Ú­Ì±µ¨ü¦UºØÂåÀø«OÀI ¥]¬APPO, MediCal, Medicare, ¨p¤HÂåÀø«OÀI¤Î¨ä¥L®a®xÂå®vÂà¶E¡C